1

Wzór "Oświadczenia o odstąpieniu od umowy na odległość"

logo_slogan_1.png

Możesz w ciągu 14 dni od otrzymania produktów odesłać wszystkie zakupione artykuły. Szczegółowe informacje na temat prawa odstąpienia od Umowy znajdziesz w naszym Regulaminie (https://stylowydodatek.pl/content/3-regulamin-sklepu).

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy należy nas powiadomić o tym fakcie.

Prosimy w tej sprawie kontaktować się z naszym serwisem klienta ( biuro@stylowydodatek.pl ; tel: 795-140-180 ) który odpowie na wszelkie pytania i pomoże wypełnić formularz.

 

Dane…………………………………………………..

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY / ZWROT

 

 Niniejszym oświadczam, iż odstępuję od umowy zawartej w dniu.......................................................... dotyczącej zakupu towaru w sklepie internetowym StylowyDodatek.pl :

1. ............................................................................................................................................................... ( nazwa, ilość, cena brutto, przyczyna zwrotu)

2. ............................................................................................................................................................... ( nazwa, ilość, cena brutto, przyczyna zwrotu)

3. ............................................................................................................................................................... ( nazwa, ilość, cena brutto, przyczyna zwrotu)

Wskazuję, iż wskutek odstąpienia od umowy, ta jest uważana za niezawartą, a strony są obowiązane do wzajemnego zwrotu świadczeń, w stanie niezmienionym.

Ponadto oświadczam, iż przedmiot sprzedaży zostanie zwrócony Państwu na mój koszt na  na adres magazynu ( na terytorium Polski) wskazany przez Sprzedawcę w osobnym powiadomieniu w Potwierdzeniu otrzymania Oświadczenia o odstąpieniu od Umowy niezwłocznie) w dniu ……………......…….......…. oraz, że znane są mi warunki zwrotu towaru określone w Regulaminie Sklepu.

Proszę o zwrot gotówki na rachunek bankowy:

Właściciel konta: ......................................................................................................................................

adres:......................................................................................................................................................

Nazwa banku:...........................................................................................................................................

Numer konta: ...........................................................................................................................................

Uwagi Konsumenta: ...................................................................................................................................

 

 

  

......................................................... czytelny podpis Konsumenta

Pobierz poniżej załącznik w formacie .pdf lub .doc i po wypełnieniu prześlij na adres e-mail biuro@stylowydodatek.pl lub załącz do wiadomości na stronie Kontakt z Nami